Team plánovania, organizácie a hodnotenia


Andrej Kramár

poverený vykonávaním funkcie - generálny riaditeľ sekcie informačných technológií verejnej správy

Martin Bezek

riaditeľ odboru stratégie a vedenia informačných technológií verejnej správy

Pavol Mihalkovič

vedúci oddelenia plánovania, organizácie a hodnotenia, expert na komunikáciu

Helena Bystrianová

expertka na prínosy,

account manažérka pre Ministerstvo zdravotníctva SR a miestnu územnú samosprávu

Andrea Ďuricová


account manažérka pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Úrad pre verejné obstarávanie

Miriam Múdra

expertka na závislosti

account manažérka pre Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Pavol Kopačka

expert na HW a IaaS

account manažér pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a Ministerstvo kultúry SR

Lucia Klačanová

expertka na medzirezortný program 0EK

account manažérka pre Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Ministerstvo hospodárstva SR

Peter Saraka

expert na SW, PaaS a SaaS

account manažér pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Štatistický úrad SR a NBÚ

Jana Rejtová

expertka na programové ciele

account manažérka pre Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, Úrad priemyselného vlastníctva SR, Protimonopolný úrad SR a Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Viktor Klik

expert na spoločné moduly

account manažér pre Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a NASES

Alena Kiššová

expertka na služby

account manažérka pre Ministerstvo vnútra SR a Úrad vlády SR

Ján Kulavjak

expert na dáta

account manažér pre Ministerstvo financií SR a vyššie územné celky

Rastislav Práger

expert na štandardy prevádzky ISVS

account manažér pre Ministerstvo spravodlivosti SR, Generálnu prokuratúru SR