Monitor nákladov

RUN

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej kategorizácie

Opis výdavku

635009 Software

Rutinná a štandardná údržba systému, paušál za prevádzku podľa dohodnutej dostupnosti a zakladné opravy vád, riešenie incidentov, vrátane podpory L1, L2, L3.

718006 Software

Rekonštrukcia a modernizácia informačného systému nakupovaná v osobohdňoch, zmenové konania, modernizácia systému, nové služby, zmena systému ktorá zhodnocuje informačný systém

636006 IaaS, 636007 PaaS, SaaS

Platby za cloudové služby

BUILD

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej kategorizácie

Opis výdavku

711004 Licencie

Nákup licencií do majetku v prípade, ak obstarávateľ plánuje postaviť systém na komerčnom krabicovom SW produkte dostupnom na trhu (COTS).

711003 Software

Nákup osobodní IT architektov, IT programátorov, IT analytikov a ostatných IT špecialistov, ktorý vykazujú práce na základe množstva osobohodín práce pri cene za osobodeň. Nákup sa používa na konfiguráciu a nasadenie krabicového SW, respektíve vývoj aplikácie.

713002 Výpočtová technika / 713006 Komunikačná infraštruktúra

Nákup serverov, diskových polí a sieťovej infraštruktúry

PLAN

Ekonomická klasifikácia rozpočtovej kategorizácie

Opis výdavku

637040 Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií

Nákup konzultačných služieb vynaložených na prípravu zadania pre verené obstarávanie, biznis case, prístup projektu, alternatívy, biznis procesy