Iniciačná fáza a hodnotenie projektu

Dokumentácia

Projektový manažér zodpovedá za vytvorenie, schválenie, vydanie, distribúciu a prípadnú aktualizáciu všetkých manažérskych produktov pre túto fázu projektu, ktorými sú produkty špecifikované v prílohe č. 1 tejto vyhlášky, ktoré poskytujú podklad pre prípravu verejného obstarávania, súťažných podkladov a návrh zmluvy s budúcim dodávateľom, ak je to potrebné realizovať proces verejného obstarávania, Štúdia uskutočniteľnosti s časťami:

   1. I-01 Projektový zámer - detailný s Prílohou Funkčná špecifikácia - detailná
   2. I-02 BC/CBA - detailné odôvodnenie projektu
   3. I-03 Prístup k projektu - detailný s Prílohou Technická špecifikácia

Projektový manažér ďalej zabezpečuje vytvorenie, schválenie, vydanie, distribúciu a prípadnú aktualizáciu všetkých manažérskych produktov pre túto časť fázy projektu (dokumentácia sa pripavuje interne, alebo prostredníctvom verejného obstarávania s konzultantom) , ktorými sú:

   1. I-04 PID (Projektový iniciálny dokument),
   2. I-05 PID (Produkt: Popis produktu / Dekompozícia produktov / Vývojový diagram),
   3. I-06 PID (Produkt: Projektový plán - detailný),
   4. I-07 PID (Produkt: Plán riadenia kvality),
   5. I-08 PID (Produkt: Akceptačné kritériá),
   6. I-09 PID (Produkt: Plán riadenia zmien projektu),
   7. I-10 PID (Produkt: Komunikačný plán projektu),
   8. I-11 Zoznam rizík projektu,
   9. I-12 Zoznam otvorených otázok projektu,
   10. I-13 Zoznam ponaučení,
   11. I-14 Zoznam kvality,
   12. M-07 Plán etapy - detailný,
   13. M-03 Správa o výnimočnej situácii /Požiadavka na zmenu (podľa potreby a situácie)

Riadiaci výbor

Riadiaci výbor v rámci iniciačnej fázy projektu schvaľuje

  1. manažérske produkty PID (Projektový iniciálny dokument) a výstupy časti Iniciačnej fázy,
  2. aktualizované BC/CBA – detailné odôvodnenie projektu,
  3. prechod k začatiu realizačnej fázy projektu.

Riadiaci výbor v rámci iniciačnej fázy projektu berie na vedomie výsledky Auditu projektu na výstupy iniciačnej fázy projektu realizovaného úradom.

Vizuálne komponenty

Iniciálny grafický návrh

Iniciálny grafický návrh (mock-up): Najbežnejším využitím iniciálnych grafických návrhov (makiet) pri vývoji softvéru je vytvorenie používateľských rozhraní, ktoré koncovému užívateľovi ukážu, ako bude softvér vyzerať, bez toho aby musel budovať softvér alebo základné funkcie. Iniciálnych grafických návrh používateľského rozhrania softvéru sa môže pohybovať od veľmi jednoduchých ručne rozložených obrazoviek cez realistické bitmapy až po polofunkčné užívateľské rozhrania vyvinuté v nástroji na vývoj softvéru.

Iniciálne grafické návrhy sa často používajú na vytváranie testov - tie sa zvyčajne nazývajú simulované objekty. Hlavným dôvodom na vytvorenie takýchto makiet je schopnosť testovať jednu časť softvérového systému (jednotky) bez toho, aby bolo potrebné používať závislé moduly. Funkcia týchto závislostí je potom „falošná“ pomocou falošných objektov. Toto je obzvlášť dôležité, ak je možné simulovať také funkcie, aké sú ťažko dosiahnuteľné (napríklad preto, že zahŕňa zložité výpočty) alebo ak výsledok nie je deterministický, ako je napríklad odčítanie senzora

Pomocou makiet bude možné zapojiť biznis používateľa už v iniciačnej fáze projektov za účelom:

 • overenia benefitov postavených na úsporách času z výkonu agendy v digitálnom prostredí
 • zosúladenia predstavy IT oddelenia, projektového manažéra a biznis vlastníka o novom informačnom systéme


Príklady nástrojov pre vytvorenie iniciálneho grafického návrhu

Hodnotenie projektu

Rozpočet projektu: 1 000 000 EUR až 4 999 9999 EUR

Projektový manažér eviduje projekt v MetaIS, vrátane všetkých produktov pre každú fázu projektu. Vyžaduje sa hodnotenie programovej kancelárie pred obstarávaním dodávateľa informačnej technológie. Programová kancelária hodnotí dokumenty iniciačnej fázy projektu v prostredí Metainformačného systému, schvaľuje projekt a vydáva hodnotenie.

Rozpočet projektu: 5 000 000 EUR EUR a viac

Projektový manažér eviduje projekt v MetaIS, vrátane všetkých produktov pre každú fázu projektu. Vyžaduje sa hodnotenie programovej kancelárie pred obstarávaním dodávateľa informačnej technológie. Programová kancelária hodnotí dokumenty iniciačnej fázy projektu v prostredí Metainformačného systému, schvaľuje projekt a vydáva hodnotenie. Súčasťou dokumentácie iniciačnej fázy je vytvorený prototyp.

Tvorba alternatív