Verejné obstarávanie

Inkrementálny vývoj SW

Čiastkové plnenie, ktoré musí obsahovať z realizačnej fázy aspoň etapu implementácie, testovania a nasadenia. Inkrement je možné realizovať viacerými iteráciami v závislosti od charakteru projektu. Každý doručený inkrement projektu je nasadený na produkčnom prostredí informačnej technológie pripravený na používanie a je možné začať s dokončovacou fázou projektu, alebo pokračovať ďalším inkrementom, čiastkovým plnením.

Iteratívny vývoj SW

Opakujúca sa činnosti v projekte, ktorej cieľom je časté overenie projektu. Zahŕňa z realizačnej fázy aspoň etapu implementácia a testovania. Súčasťou iterácie je zapracovanie spätnej väzby z funkčných testov vrátane úpravy špecializovaných a manažérskych produktov etapy analýzy a dizajnu.

CPV 72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora

Verejné obstarávanie plánovania IT: CPV 72100000-6 Hardvérové konzultačné služby (poradenstvo), CPV 72130000-5 Poradenstvo pri plánovaní počítačového pracoviska,

Verejné obstarávanie budovania IT: CPV 72413000-8 Návrh webových (www) sídiel, CPV 72268000-1 Dodávky softvéru, CPV 72210000-0 Programovanie softvérových balíkov, CPV 72263000-6 Implementácia softvéru,

Verejné obstarávanie prevádzky IT: CPV 72267100-0 Údržba programového vybavenia (softvér) informačných technológií, CPV 72267000-4 Služby na údržbu a opravu softvéru, CPV 72267200-1 Opravy programového vybavenia (softvér) informačných technológií

Vo fáze prípravy a obstarania projektu je objednávateľ povinný akceptovať také zmluvné podmienky, podľa ktorých

  1. zdrojový kód vytvorený počas projektu bude otvorený v súlade s licenčnými podmienkami verejnej softvérovej licencie Európskej únie podľa osobitného predpisu,18) a to v rozsahu, v akom zverejnenie tohto kódu nemôže byť zneužité na činnosť smerujúcu k narušeniu alebo k zničeniu informačného systému verejnej správy,
  2. je jediným a výhradným disponentom so všetkými informáciami zhromaždenými alebo získanými počas projektu a prevádzky projektom vytvoreného riešenia vrátane jeho zmien a servisu a
  3. pri zmene dodávateľa pôvodný dodávateľ poskytne správcovi úplnú súčinnosť pri prechode na nového dodávateľa, najmä v oblasti architektúry a integrácie informačných systémov.
VZOR_Zmluva o dielo_v022020.docx

Vzorová zmluva medzi obstarávateľom a dodávateľom SW diela. Archív predošych verzií.

VZOR_Zmluva o podpore prevadzky, rozvoji a udrzbe IS_v022020.docx

Vzorová zmluva medzi obstarávateľom a dodávateľom podpory, prevázdky a rozvoja IS. Archív predošych verzií.