Spoločné moduly ústredného portálu

Povinnosť používať spoločné moduly definuje zákon 305/2013 §10 ods. 2 a 3, ďalšie odseky definujú ich funkcionalitu.

V MetaIS je integrácia ISVS, ktoré si medzi sebou vymieňajú údaje alebo využívajú svoju funkcionalitu reprezentovaná vzťahom medzi Aplikačnou službou poskytovanou na externú integráciu (ASex) jedného ISVS (v našom prípade Spoločného modulu UPVS) a Aplikačnou službou druhého ISVS (IS povinnej osoby).

V prípade, ak IS povinnej osoby využíva funkcionalitu resp. služby niektorého Spoločného modulu, v MetaIS sa pri danom IS povinnej osoby vytvorí aplikačná služba s názvom "Využitie Spoločných modulov UPVS" a naviaže sa na tú aplikačnú službu/služby UPVS na externú integráciu, ktoré využíva. Zároveň platí, že aplikačná služba povinnej osoby, ktorá má vzťah na ASex Spoločného modulu by nemala realizovať žiadnu koncovú službu.

Vzťah medzi týmito dvoma aplikačnými službami je "AS je používaná AS". AS indikujúca využitie Spoločného modulu sa vytvára spravidla pri materskom IS povinnej osoby, nie pri jeho prípadných moduloch. Zoznam aplikačných služieb Spoločných modulov určených na externú integráciu, teda na napojenie na IS povinnej osoby je nižšie v stĺpci "AS na externú integráciu".

1. Autentifikácia používateľa na ÚPVS (BOK)

Autentifikačný modul

MetaIS id služby: as_59698, MetaIS id modulu: isvs_8846

2. Vytváranie, odosielanie a prijímanie elektronických správ

Elektronické schránky

MetaIS id služby: as_59630, MetaIS id modulu: isvs_8847

3. Centrálne úradné doručovanie

Modul elektronického doručovania

MetaIS id služby: as_59701, MetaIS id modulu: isvs_9369

4. Realizácia platieb správnych a súdnych poplatkov

Platobný modul

MetaIS id služby: as_59700, MetaIS id modulu: isvs_8850

5. Overovanie elektronického podpisu (KEP)

Modul centrálnej elektronickej podateľne

MetaIS id služby: as_59702, MetaIS id modulu: isvs_9368

6. Uchovávanie elektronických dokumentov

Modul dlhodobého ochovávania

MetaIS id služby: as_59703, MetaIS id modulu: isvs_8851

7. Zasielanie oznámení prostredníctvom elektronických komunikačných kanálov (sms, email)

Notifikačný modul

MetaIS id služby: as_59699, MetaIS id modulu: isvs_9370