Elektronické služby

Koncová služba (KS) a jej architektúra

Zabezpečuje komunikáciu koncového používateľa – občana, podnikateľa (G2C, G2B), orgánu verejnej moci (G2G) s orgánom verejnej moci, alebo so zahraničnou inštitúciou verejnej správy (G2A). Granularita koncovej služby zodpovedá spravidla takej evidencii, že KS možno prirovnať k registratúrnemu spisu. Nie sú žiadúce príliš podrobné KS. Gestor KS musí zabezpečiť súlad atribútov KS v MetaIS, na ÚPVS a na špecializovanom portáli.

Architektúra koncovej služby v Metainformačnom systéme

Koncová služba je realizovaná minimálne jednou aplikačnou službou (AS), resp. viacerými AS, ktoré sú realizované jedným ISVS. Koncová služba nemôže byť realizovaná viacerými ISVS. V MetaIS sa cez vytvorené vzťahy ISVS-AS-KS definuje, ktorý ISVS realizuje KS. Koncová služba nemá byť realizovaná aplikačnou službou, ktorá je dostupná na externú integráciu.

Najčastejšie chyby pri vytváraní

Atribúty koncových služieb na karte Detailné informácie profil Koncová služba

 1. Nejednoznačný názov napr. Podanie žiadosti o poskytnutie správnej informácie, Poskytovanie štatistík z elektronického archívu
 2. Popis nie je z pohľadu používateľa; popis je v budúcom čase; popis je veľmi rozsiahly; v popise sú skratky a odvolávky na zákony

Atribúty koncových služieb na karte Detailné informácie profil Špecifické informácie

 1. Prístupové miesto nie je v súlade s kanálom, resp. popisom KS; nie je uvedené prístupové miesto UPVS, resp. je uvedené prístupové miesto UPVS aj keď je KS len pre G2G
 2. Používateľ KS je v rozpore s popisom KS; uvádza sa používateľ G2E; používateľ nie je v súlade s kanálom
 3. Úroveň autentifikácie je „4“, ale pre realizáciu KS nie je potrebný eID ani KEP

Atribúty koncových služieb na karte Detailné informácie profil Špecifický profil UPVS

 1. Pre podriadené organizácie, ktoré nemajú na UPVS zriadenú svoju elektronickú schránku nie je uvedená schránka OVM, kde majú byť podania zasielané
 2. URL informácie nie je aktuálne, resp. sa nedá spustiť; na uvedenom URL nie sú informácie o spôsobe a formách podania; chýbajú informácie o možnosti iných ako elektronických spôsoboch podania, napr. listinne, osobne; Používateľom KS je len G2G a URL informácie o službe je vyplnené (G2G KS sa na UPVS nepublikujú)
 3. URL volania služby nie je aktuálne, resp. sa nedá spustiť; URL nesmeruje na spustenie služby; Používateľom KS je len G2G a URL volania služby je vyplnené (G2G KS sa na UPVS nepublikujú)
 4. Nesprávne vybraný typ poskytovateľa
 5. KS je spoplatnená ale nie je vybraný typ spoplatnenia, resp. je nesprávny
 6. Atribút typ spoplatnenia je cez e_kolok a nie je uvedený kód služby eKolok

Publikovanie na slovensko.sk

Pred publikovaním služieb na ÚPVS vykonáva ÚPVII kontrolu kvality údajov, funkčnosti URL odkazov, služby ako takej a príslušných vzťahov a ich atribútov. Atribúty a vzťahy KS evidované v MetaIS musia zabezpečiť, aby navigácia na ÚPVS umožňovala používateľovi (G2C, G2B):

 • kliknutím na vybranú životnú situáciu zobraziť príslušné koncové služby,
 • kliknutím na vybranú KS zobraziť názov a popis služby podľa údajov zaevidovaných v MetaIS,
 • kliknutím na tlačidlo „Informácia o službe“ otvoriť URL odkaz na špecializovaný portál, kde sa nachádza informácia o službe s návodom pre používateľa, ako má službu iniciovať a
 • kliknutím na tlačidlo „Prejsť na službu“ otvoriť URL odkaz, resp. aktivovať formulár, kde môže používateľ aktivovať službu.

Typy koncových služieb

Prezentačné koncové služby

Prezentačné KS musia mať označený atribút – Je prezentačná. KS typu prezentačná nemajú formuláre a je povolený vzťah len na kanál web. OVM a ich podriadené organizácie by mali mať v MetaIS evidovanú min. 1 prezentačnú KS typu Publikovanie údajov z webového portálu príslušného OVM. Neodporúča sa v MetaIS evidovať samostatné prezentačné koncové služby pre každú webovú stránku webového portálu.

Príklad : Publikovanie informácií o činnostiach Ústavného súdu Slovenskej republiky, Publikovanie demografických datasetov, Publikovanie informácií Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Poskytovanie výstupov z pozorovaní výskytu rastlín, živočíchov a biotopov

Koncové služby typu elektronická úradná komunikácia bez formulára

Jedná sa o koncovú službu, ktoré nie je prezentačná, zabezpečuje elektronickú úradnú komunikáciu formou elektronického podania a nepoužíva formulár, pretože nezabezpečuje výkon verejnej moci. KS musí mať v MetaIS evidované všetky povinné atribúty a príslušné vzťahy. KS elektronická úradná komunikácia nesmie mať označený atribút – Je prezentačná a nesmie mať vzťah na formulár. URL aktivácie KS sa eviduje v atribúte URL volania služby.

Príklad: Podávanie žiadostí o prehliadku Národnej rady SR, Podávanie mesačných prehľadov k dani za ubytovanie, Nahlasovanie zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov

Koncové služby typu elektronická úradná komunikácia s formulárom

Jedná sa o koncovú službu, ktoré nie je prezentačná, zabezpečuje elektronickú úradnú komunikáciu formou elektronického podania, používa formulár a zabezpečuje výkon verejnej moci. KS musí mať v MetaIS evidované všetky povinné atribúty a príslušné vzťahy . Pre zaevidovanie atribútov a vzťahov súvisiacich s formulárom je nutné, aby gestor KS od začiatku vedel, odkiaľ je formulár iniciovaný, či zo špecializovaného portálu alebo z MEF technickou transformáciou, pretože od toho závisí následná rôzna evidencia v MetaIS. Odporúča sa, aby mala KS vytvorený vzťah na formulár s označením *, ktorá znamená, že je to vzťah na najaktuálnejšiu platnú verziu formulára. Povolený vzťah koncovej služby na formulár je „Formulár rieši KS“. Atribúty vzťahu „Formulár rieši KS“ musia byť v MetaIS evidované a v súlade s atribútmi KS.

Príklad: Podávanie žiadosti na akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, Podávanie žiadosti o zaradenie dieťaťa/žiaka do starostlivosti školského zariadenia

Koncové služby typu elektronická úradná komunikácia s formulárom realizovaným technickom transformáciou

Ak je formulár iniciovaný technickou transformáciou formuláru z ÚPVS, vtedy sa URL pri formulári nevypĺňa. Ak pri formulári gestor KS neuvedie URL volania, z toho automaticky vyplýva, že sa KS s formulárom iniciuje technickou transformáciou z ÚPVS (viď. Používateľská príručka MetaIS, kap. 3.1.1.9 sa postupuje podľa obr. 15, riadok 3b).

Koncové služby typu elektronická úradná komunikácia s formulárom realizovaným so špecializovaného portálu

Ak je formulár iniciovaný zo špecializovaného portálu, vtedy gestor vyplní URL volania v entite formulár, z toho automaticky vyplýva, že sa KS s formulárom aktivuje zo špecializovaného portálu (viď. Používateľská príručka MetaIS, kap. 3.1.1.9 sa postupuje podľa obr. 15, riadok 3a). Atribút URL volania služby v entite Koncová služba sa nemusí vypĺňať ak je vyplnený atribút URL volania služby v entite Formulár.

Atribúty a vťahy koncových služieb

Atribúty koncových služieb

 • Názov koncovej služby: Stručný, zrozumiteľný a jednoznačný, aby bolo zrejmé, ktorého úseku, resp. agendy verejnej správy sa KS týka. Nemá obsahovať viac ako 20 slov a nesmie obsahovať ustanovenia právnych predpisov a ani skratky. Tvorí sa podľa metodiky tvorby názvoslovia (viď. Používateľská príručka MetaIS, kap. 3.1.1.2).
 • Kód MetaIS: Jedinečný identifikátor koncovej služby, ktorý je automaticky generovaný systémom pri zakladaní KS
 • Popis: Stručný, výstižný, zrozumiteľný, bez gramatických a štylistických chýb. Neodporúča sa v popise uvádzať ustanovenia právnych predpisov a skratky. Popis sa uvádza v prítomnom čase, napr. Služba umožňuje podať žiadosť..... Zobrazuje sa na ÚPVS pod názvom služby.
 • Typ služby: Štátna správa, samospráva, prenesený výkon ŠS a pod. Výber z interného číselníka
 • Prístupové miesto: Prístupový komponent umožňujúci využívanie KS, napr. UPVS, špecializovaný portál, Podateľňa OVM a pod. Viacnásobný výber je možný. Každá KS pre G2C, resp. G2B musí mať prístupové miesto UPVS a špecializovaný portál. Prístupové miesto musí byť v súlade s atribútom Kanál, na ktorý má KS vytvorený vzťah (viď. Používateľská príručka MetaIS, kap. 6.4). Výber z interného číselníka.
 • Používateľ koncovej služby: Občan (G2C), podnikateľ (G2B), inštitúcia verejnej správy (G2G), zahraničná inštitúcia verejnej správy (G2A), zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E). Služby pre G2E sa v MetaIS neevidujú. Viacnásobný výber je možný. Výber z interného číselníka
 • Úroveň elektronizácie služby: Úroveň elektronizácie (sofistikovanosti) KS podľa výnosu o štandardoch pre ISVS (hodnoty 0-5). KS na úrovni elektronizácie 0 a 1 a KS na úrovni 2 nezabezpečujúce výkon verejnej moci sa na UPVS nepublikujú. Prezentačné koncové služby sú väčšinou na úrovni elektronizácie „4“. Výber z interného číselníka
 • Vyžadovaná úroveň autentifikácie: Vyžadovaná úroveň autentifikácie používateľa vyžadovaná pre realizáciu služby, resp.na vyplnenie formulára (hodnoty 0-4). Vybraná úroveň je minimálna úroveň autentifikácie a teda môže byť aj vyššia. Ak je pre realizáciu služby potrebné eID, úroveň autentifikácie musí byť min. 3. Výber z interného číselníka
 • Notifikácia o priebehu konania: Etapy zasielania notifikácií o priebehu konania (hodnoty 0-3). Evidujú sa etapy zasielania notifikácie bez ohľadu na formu, ktorou môže byť SMS, e-mail a pod. Výber z interného číselníka
 • Je generická: NO/NIE V prípade, že koncové služby poskytujú viaceré OVM, ÚPVII založí generickú koncovú službu, ku ktorej naviaže koncové služby poskytovateľov. Najčastejšie sa využíva pre služby miest, obcí a VUC. Na ÚPVS sa zobrazí najskôr generická koncová služba a po jej rozkliknutí sa zobrazia koncové služby jednotlivých poskytovateľov (viď. Používateľská príručka MetaIS, kap. 3.1.1.15). Povolený vzťah pre KS a generickú KS - KS poskytovateľa /zdroj realizuje generickú KS /cieľ.
 • Je prezentačná
 • Publikovaná od: Dátum, od kedy je, alebo má byť prevádzkovaná KS publikovaná na ÚPVS.
 • Publikovaná do: Dátum, do kedy je, alebo má byť prevádzkovaná KS publikovaná na ÚPVS.
 • Schránka OVM: Miesto kam sa posiela podanie. Ak je atribút nevyplnený, ÚPVS si preberie schránku OVM z modulu elektronických schránok (IČO z RPO). Atribút sa vyplní vtedy, ak: a) OVM má zriadenú špeciálnu schránku pre danú koncovú službu, resp. b) gestorom KS je nadriadená organizácia, ale podanie má smerovať do schránky podriadenej organizácie.
 • URL informácie o službe: Funkčný URL odkaz na informáciu a návod o službe na špecializovanom portáli (nie odkaz na PDF/word/rtf a pod.). Tento odkaz sa zobrazí na ÚPVS pri koncovej službe ako „Informácie“. Informácie o službe musia obsahovať: a) Návod na realizáciu služby z pohľadu používateľa. b) Spôsoby a možnosti podania napr. žiadosti – listinne, elektronicky, osobne a pod. Popísané spôsoby musia byť v súlade s atribútom Prístupové miesto a Kanálom. c) Ak je možnosť zrealizovať podanie listinne odporúčame uviesť odkaz na formulár pre listinné podanie a adresu pre podanie žiadosti, d) Informácie či pre realizáciu služby je potrebné použitie elektronického OP s čipom (eID), prípadne sa podanie podpisuje Kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP).
 • URL volania služby: URL odkaz, kde je možné koncovú službu inicializovať. URL volania služby musí byť adresné a umožniť používateľovi iniciovanie služby. Nie je vhodné aby to bol odkaz na ďalší portál, na ktorom bude používateľ opätovne vyhľadávať KS v ďalšej navigácii. Povolené sú výnimky, kedy je URL volania služby na tzv. rozcestník, ktorý vedie k formulárom na špec. portáli (MV SR, MS SR). Pre KS typu elektronická úradná komunikácia s formulárom sú stanovené povolené kombinácie atribútov KS a formulárov (viď. Používateľská príručka MetaIS, kap. 3.1.1.9, obrázok 15). URL volania prezentačnej koncovej služby by malo byť zhodné s URL informácie o službe.
 • Typ poskytovateľa: Poskytovateľ je OVM, ktorému používateľ posiela podanie. Výber z interného číselníka (hodnoty 1-3).
 • Typ spoplatnenia: Typ spoplatnenia koncovej služby. Výber z interného číselníka
 • Kód služby eKolok: Ak má KS typ spoplatnenia 1- Poplatky zúčtované v systéme eKolky, musí byť povinne uvedený kód služby v systéme eKolok, ktorý prideľuje Slovenská pošta. V ostatných prípadoch sa atribút nevypĺňa.
 • IBAN: Eviduje sa v prípade, že sa platba za službu zúčtováva na iný účet, ako povinná osoba uviedla pri Registrácii účtu OVM na ÚPVS

Vzťahy koncových služieb

 • Povinná osoba (PO): Každá KS musí mať vzťah na PO. Systém automaticky pri zakladaní služby vytvorí vzťah na povinnú osobu v mene ktorej používateľ danú položku pridáva. V prípade ak má používateľ priradených viacero PO, tak používateľ vyberá PO zo zoznamu PO. Povolené vzťahy - PO je gestorom KS (povinný) a PO je poskytovateľom KS (nepovinný, využíva sa len v prípade, že KS poskytuje podriadená organizácia PO).
 • Fáza životného cyklu (ŽC): Každá KS musí mať vytvorený vzťah na min. jednu fázu ŽC. Vyberá sa z číselníka - 7 fáz ŽC (viď. Používateľská príručka MetaIS, kap. 6.3). Aktuálna Fáza ŽC KS musí mať uvedený dátum v atribúte „Začiatok“. Ak je uvedených viac fáz, dátumy sa nesmú prekrývať a každá predošlá fáza od aktuálnej musí byť zároveň ukončená. KS môže mať aj rovno fázu „ostrá prevádzka“. Povolené vzťahy - Koncová služba má fázu životného cyklu.
 • Agenda: Každá KS musí mať vytvorený vzťah na 1 max. 2 Agendy. Vyberá sa z číselníka. Povolené vzťahy - Koncová služba rieši agendu
 • Životná situácia: Každá KS pre používateľa G2B, resp. G2C musí mať vytvorený vzťah na príslušnú životnú situáciu, pod ktorou je publikovaná na UPVS. Ak je KS určená výlučne pre G2B, musí mať len jednu životnú situáciu z okruhu G2B. Ak je KS určená výlučne pre G2C, musí mať len jednu životnú situáciu z okruhu G2C. Ak KS napĺňa potrebu občana aj podnikateľa, musí mať jednu životnú situáciu z okruhu G2C (ŽS s kódom 51 a viac) a jednu z okruhu G2B(ŽS s kódom od 1 do 50).Ak je KS určená pre G2G nemá mať vytvorený vzťah na ŽS. Povolené vzťahy - ŽS je riešená KS.
 • Kanál: Kanál je biznis rozhranie, cez ktoré je KS sprístupňovaná používateľovi, t.j. kanál umožňuje využívanie koncových služieb. Viacnásobný výber je možný. Atribúty „Kanál“ a „Prístupové miesto“ sú vzájomne previazané (viď. Používateľská príručka MetaIS, kap.6.4) Povolené vzťahy - Kanál sprístupňuje KS.
 • Aplikačná služba: viď. Architektúra KS. Povolené vzťahy - Aplikačná služba realizuje KS.
 • Koncová služba: Vzťah na Koncovú službu sa vytvára: a) v prípade keď KS poskytovateľa (zdroj) realizuje generickú KS (cieľ), napr. generickú KS realizuje KS poskytovateľa. b) v prípade ak KS správcu (zdroj) je prenajímaná nájomcovi (cieľ), napr. koncová služba DCOMu (zdroj) je prenajímaná obci „N“ (cieľ) ako KS obce N. Povolené vzťahy - KS realizuje KS a KS je prenajímaná KS.
 • Projekt rozvoja IS: V prípade, keď koncová služba bola realizovaná cez projekt rozvoja, musí byť vytvorený vzťah na príslušný projekt rozvoja. Povolené vzťahy - Projekt realizuje KS.
 • Formulár: V prípade ak je KS typu elektronická úradná komunikácia zabezpečujúca výkon verejnej moci realizuje sa spravidla prostredníctvom elektronického formulára. Elektronický formulár OVM vytvorí, zverejní, upravuje alebo zneplatňuje v MEF. Takýto formulár z MEF musí gestor formulára a KS zaevidovať do MetaIS do entity „Formulár“ a zároveň vytvoriť vzťah „Formulár rieši KS“ (viď. Používateľská príručka MetaIS, kap. 3.1.1.6). K jednej KS je spravidla priradený 1 formulár typu podanie, prípadne 1 formulár typu rozhodnutie. Atribúty vzťahu „Formulár rieši KS“ musia byť v MetaIS evidované a v súlade s atribútmi koncovej služby. Ak nejde o výkon verejnej moci, formuláre sa neevidujú v MEF a v MetaIS. Prezentačné KS nesmú mať vytvorený vzťah na formulár.
 • Infraštruktúrna služba: Nepoužíva sa
 • Proces: V prípade, že pre biznis vrstvu je použitý „proces“, KS sa zaeviduje vzťahmi: AS je používaná procesom, proces realizuje KS.
 • Elektronická schránka: Nepoužíva sa.