Dátová architektúra

Integrácie medzi informačnými systémami evidujeme v MetaIS na úrovni aplikačných služieb. V MetaIS je integrácia ISVS, ktoré si medzi sebou vymieňajú údaje, reprezentovaná vzťahom medzi Aplikačnou službou poskytovanou na externú integráciu (ASex) jedného ISVS a Aplikačnou službou druhého ISVS. Pri informačnom systéme, ktorý určuje pravidlá komunikácie (ISVS má v MetaIS publikovaný integračný manuál), sa vytvorí ASex. Táto ASex sa vzťahom „AS je používaná AS“ napojí na AS druhého ISVS.


Integrácia na CSRÚ

Konzumovanie údajov

Poskytovanie údajov

V prípade, že môj IS konzumuje údaje z IS CSRÚ, v MetaIS je potrebné vytvoriť aplikačnú službu s názvom "Konzumácia údajov z CSRÚ", ktorá nie jeposkytovaná na externú integráciu (v MetaIS, karta Detailné informácie, atribút Poskytovaná na externú integráciu - NIE) a túto AS vzťahom (ISVS realizuje AS) naviazať:

  • ak máme CIP - Centrálnu integračnú platformu (CIP),
  • ak nemáme CIP - na môj IS, ktorý potrebuje konzumovať údaje z CSRÚ.

Pre takto vytvorenú službu "Konzumácia údajov z CSRÚ" následne vytvoríme vzťah "AS je používaná AS" na aplikačnú službu CSRU MetaIS id: sluzba_is_49253 "Poskytnutie údajov z Informačného systému centrálnej správy referenčných údajov na synchronizáciu" (zdroj služba CSRU, cieľ služba Konzumácia údajov z CSRU)

V prípade, že môj IS poskytuje údaje do IS CSRÚ, v MetaIS je potrebné vytvoriť aplikačnú službu s názvom "Poskytnutie údajov z Registra XY", ktorá jeposkytovaná na externú integráciu (v MetaIS, karta Detailné informácie, atribút Poskytovaná na externú integráciu - ÁNO) a túto AS vzťahom (ISVS realizuje AS) naviazať na príslušný register.

Pre takto vytvorenú službu "Poskytnutie údajov z Registra XY" následne vytvoríme vzťah "AS je používaná AS" na aplikačnú službu CSRU MetaIS id: as_59119 "Služba volania technického použivateľa CSRÚ" (zdroj služba Poskytnutie údajov z Registra XY, cieľ služba CSRU).

Integrácia na IS Manažment osobných údajov

V prípade integrácie na IS MOU je potrebné vytvoriť vzťah na aplikačnú službu IS MOU MetaIS id: as_56445 "Ukladanie osobných údajov", ktorá je poskytovaná na externú integráciu.

Mojimi údajmi sa na účely zákona o údajoch rozumejú údaje, ktoré boli zaradené medzi moje údaje zverejnením vo vestníku a sú prístupné pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu cez aplikačné rozhranie v strojovo-spracovateľnom formáte, a to

a)množina údajov, vrátane osobných údajov, viažucich sa k fyzickej osobe alebo právnickej osobe ako ku subjektu evidencie, ktoré sú predmetom evidovania orgánom verejnej moci, alebo právnickou osobou, na ktorú bol prenesený výkon verejnej moci v rámci nimi spravovaného registra[1]),

b)návrh na začatie konania, žaloba, rozhodnutie, žiadosť, sťažnosť, vyjadrenie, stanovisko a ohlásenie alebo iný dokument a rozhodnutie, žiadosť, vyjadrenie, stanovisko alebo iný dokument, ktorý vydáva v konaní orgán verejnej moci, viažuci sa ku konkrétnej fyzickej osobe alebo právnickej osobe,

c)konanie, ktorého je fyzická osoba alebo právnická osoba účastníkom v rámci elektronického výkonu verejnej moci.

Integrácia na API Gateway

V prípade integrácie na API Gateway je potrebné vytvoriť vzťah na aplikačnú službu API Gateway MetaIS id: as_58167 "Smerovanie API volaní na koncové body AIS VS na základe názvu služby", ktorá je poskytovaná na externú integráciu.

Integrácia na data.gov.sk

V prípade integrácie na data.gov.sk je potrebné, aby OVM:

  • ak nevyužíva centrálnu integračnú platformu (CIP) - v rámci svojho ISVS, ktorý je/bude integrovaný na data.gov.sk, vytvorilo vlastnú aplikačnú službu, odporúčame názov "Poskytnutie údajov pre data.gov.sk" (ktorá nie je poskytovaná na externú integráciu).
  • ak využíva centrálnu integračnú platformu (CIP) – v rámci CIP vytvorilo vlastnú aplikačnú službu, odporúčame názov "Poskytnutie údajov pre data.gov.sk" (ktorá nie je poskytovaná na externú integráciu).

Túto aplikačnú službu je potrebné vzťahom „AS používa AS" naviazať na aplikačnú službu Modulu Otvorené dáta MetaIS id: sluzba_is_48063 "Zápis a aktualizácia údajov z dátového zdroja", ktorá je poskytovaná na externú integráciu (cieľ - služba Poskytnutie údajov pre data.gov.sk, zdroj - služba data.gov.sk).