Cloudové služby

Vládny cloud

Hybridný vládny cloud

Na účely výkonu verejnej moci môže orgán verejnej moci odoberať a využívať len cloudové služby, ktoré sú vládnymi cloudovými službami. Vládnou cloudovou službou je cloudová služba, ktorá je zapísaná v evidencii vládnych cloudových služieb na zákaklade certifikačného procesu.

  • privátny vládny cloud: služby poskytované verejnou správou zapísané v katalógu cloudových služieb. Podľa zákona je poskytvateľ a a prevádzkovateľ infraštruktúrnych a platformových služieb Ministerstvo vnútra SR,
  • verejný vládny cloud: služby poskytované súkromným sektorom zapísané v katalógu cloudových služieb.

Certifikácia služieb a katalóg vládneho cloudu

ÚPVII vydal metodické usmernenie k procesu certifikácie a zápisu cloudovej služby do katalógu služieb vládneho cloudu. Metodické usmernenie popisuje proces klasifikácie, hodnotenia, registrácie, zaradenia do katalógu služieb vládneho cloudu alebo vymazanie registrovanej služby.

Všetky služby poskytované prostredníctvom vládneho cloudu sú zverejnené v katalógu služieb.

Definícia a výklad výkonu verejnej moci

Zákon o eGovernmente definuje výkon verejnej moci zjednodušene ako konanie o konkrétnych právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb. Inými slovami, je obmedzené na konania, ktorých výsledkom je rozhodnutie ako individuálny právny akt a nevzťahuje sa na akýkoľvek výkon právomocí orgánov verejnej moci podľa osobitných zákonov.

Príklad: V rámci územného plánovania obec vykonáva rôzne činnosti a konania, ktorých výsledkom sú územnoplánovacie podklady a územnoplánovacia dokumentácia (napr. urbanistická štúdia či územný plán obce) – nejde o konanie o právach, či povinnostiach konkrétnych osôb. Naopak, ak ide napríklad o výsledky územného konania, povedzme rozhodnutie o umiestnení stavby či rozhodnutie o stavebnej uzávere, tu ide o také konanie, na ktoré sa zákon vzťahuje – výsledkom je individuálny právny akt, ktorý priamo zakladá práva, či ukladá povinnosti konkrétnej osobe.

Ide bežne o súdne konania, konania podľa Správneho poriadku a iných administratívnych procesných predpisov, v ktorých sa vydávajú rozhodnutia, vrátane konaní o ukladaní pokút, či konaní o kontrole.

Evidencia využívana vládneho cloudu v Metainformačnom systéme verejnej správy

Infraštruktúra ako služba - informačné systémy povinnej osoby, ktoré využívajú / budú využívať infraštruktúrnu službu vládneho cloudu Ministerstva vnútra SR musia:

a) uviesť plánovanú spotreba vCPU (v IKT profil pre ISVS),

b) zadefinovať vzťah na infraštruktúrnu službu "Využívanie IaaS vládneho cloudu" v Metainformačnom systéme verejnej správy MetaIS ID služby: infra_sluzba_130

Verejný cloud

Na ostatnú agendu, ktorá nie je výkonom verejnej moci môže organizácia verejnej moci využívať verejný cloud.